ALGEMENE VOORWAARDEN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MARKETING GUYS (ONDERDEEL VAN MARGU BV)

Artikel 1 / DEFINITIES
“Marketing Guys” Marketing Guys is een officiële –bij de KvK geregistreerde- handels naam van Margu BV, gevestigd
Amersfoort.
“Margu” : Margu BV te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gooi-, Eem- en Flevoland onder
nummer 541690540.
“Opdrachtgever” : de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Margu (of Marketing Guys) een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden” : de algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu )(Artikel 1 tot en met 12)
“Overeenkomst” : de Overeenkomst tussen Marketing Guys (Margu) en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.
“Dienst” : de door Marketing Guys (Margu) te verlenen online marketingdienst(en), trainingen of organisatie van een event.

Artikel 2 / TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de
zijde van Margu, waaronder met name maar niet beperkt tot Overeenkomsten en/of
Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
2. Voorzover in tot Margu gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere
(algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door Margu hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand
aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Margu is aangegeven.
4. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden,
blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Artikel 3 / JOUW ACCEPTATIE

 1. Je gaat akkoord met deze Servicevoorwaarden en je gaat een bindend contract aan met Margu wanneer je een ticket aankoopt door op ‘Aanmelden’, ‘Nu registreren’, ‘Aan de slag’ of gelijksoortige knoppen te klikken. Als je niet akkoord gaat met een deel van deze Servicevoorwaarden, gebruik de Diensten dan niet. Als je de Diensten namens een entiteit gebruikt, ga je akkoord met deze Servicevoorwaarden namens die entiteit en zijn geassocieerde bedrijven en verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om dit te doen. In dergelijke gevallen verwijzen “je”, “jij” en “jouw” naar die entiteit. Als je deze bevoegdheid niet hebt, of als je niet akkoord gaat met een deel van deze Servicevoorwaarden, gebruik deze Diensten dan niet.
 2. Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Margu aan de opdrachtgever
  gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Margu expliciet en
  schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding, één
  en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
  3. Alle door Margu vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is
  aangegeven.
  4. Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na
  totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als Margu expliciet en schriftelijk aan
  de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voorzover de door de Opdrachtgever
  verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door Margu als
  meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door
  Margu aan de Opdrachtgever is aangegeven.
  5. De opdrachtgever is verplicht om aan Margu die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk
  is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 4 / GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke
informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter
kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Één en ander geldt niet indien de
openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan
door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
2. Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het
kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke
relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de betreffende partij.
3. Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere
partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare
boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd
het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te
verhalen.
4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit
artikel onverminderd van kracht.

Artikel 5 / LEVERING
1. De door Margu aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is
gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan Margu de voor levering benodigde
inlichtingen heeft verstrekt en/of voorzover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de
overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
2. De opdrachtgever zal Margu bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan
door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Margu
is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar
leveringsverplichting.
3. Indien aan de zijde van Margu gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de
opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn
betalingsverplichting, is Margu zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de
overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

Artikel 6 / BETALING
1. Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 15 dagen na de op de
betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Margu expliciet en schriftelijk een andere
betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven.
2. Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek,
compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij Margu de opdrachtgever daarvoor
expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de
termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Margu over het
openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de
wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voorzover de wettelijke rente de hiervoor
genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het
vorenstaande artikellid aan Margu verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst
openstaande factuurbedragen.
5. Margu is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
6. Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan
wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het
alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van
€ 75,00.
7. Margu is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke
bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te
nemen.
8. Alle vorderingen van Margu op de opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1
genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van
toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere
mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Margu gegronde
vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een
hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien Margu de opdrachtgever om
aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze
zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende blijkt.
9. De tarieven van Margu worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex
(CPI) van het CBS.

Artikel 7 / EIGENDOMSVOORBEHOUD en INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Margu behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat
volledig aan haar zullen zijn voldaan:
a. de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de Overeenkomst
geleverde of te leveren Diensten en/of Goederen;
b. vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst.
2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten
op de resultaten van de werkzaamheden die Margu in opdracht van de Opdrachtgever verricht,
berusten bij Margu. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten
formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Margu die kunnen verrichten.
3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht
aan Margu ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk
maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins
onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Margu voor de aanspraken ter zake van
derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van
die materialen, gegevens, etc, door Margu voortvloeien.
4. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Margu toekomt, kan de Opdrachtgever daarover
uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter
deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht
bezwaren.
5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem
bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Margu uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor
toestemming geeft.
6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een
boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Margu op volledige
schadevergoeding.

Artikel 8 / ONTBINDING
1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Margu ingeval van verzuim van de
opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van
toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Margu geleden schade, onder meer bestaande uit, maar
niet beperkt tot winstderving.
3. Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste twee (2)
maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.

Artikel 9 / AANSPRAKELIJKHEID
1. Margu is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan
ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door Margu,
dan wel door Margu ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of
ondergeschikten, waarbij de hoogte van het door Margu te betalen schadebedrag is beperkt tot de
geldelijke waarde van de overeenkomst waarin door Margu, dan wel door Margu ter uitvoering van
de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten.
Ingeval van duurovereenkomsten, dan wel overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is
de hoogte van het door Margu te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van
maximaal zes maanden van deze overeenkomst.
2. Margu is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de
overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de
opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
3. Voorzover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad,
opzet en/of grove schuld van Margu, dan wel van door Margu ingeschakelde derden en/of
ondergeschikten, is de hoogte van het door Margu te betalen schadebedrag is beperkt tot een
bedrag van € 250.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten
wordt gezien als één feit.
4. Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Margu niet aansprakelijk voor enige
andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de
schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de
overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Artikel 10 / OVERMACHT
1. De tussen Margu en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met
de periode gedurende welke Margu door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te
voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Margu is sprake, indien Margu na het sluiten van de
overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van Margu als bij derden van wie Margu de ter uitvoering van de
overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan
niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Margu
ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Margu
als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft
Margu slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de
reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet
gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding.

Artikel 11 / GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst
dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere
bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van
onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden
beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks behoudens en voor zover dwingende
competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
2. Op alle tussen Margu en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder
precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.

PRIVACY & COOKIES

Op Marketingguys.nl & Marketingguys.eu maken we gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren en om onze bezoekers de beste informatie en service te kunnen bieden. Zo gebruiken we de cookies voor:

 • Het optimaliseren en verbeteren van de website
 • Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties
 • De integratie van sociale media
 • Google Analytics: het verzamelen van statistiek en analyseren van statistieken
 • Act-On marketing automation

WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE INFORMATIE?

Wij willen onze klanten en bezoekers altijd de beste informatie en service bieden. Door middel van het gebruik van diverse cookies, zijn wij in staat het gedrag van onze bezoekers te volgen en kunnen wij indien nodig de dienstverlening en service hierop aanpassen. Daarnaast helpt de informatie ons als:

 • Een bezoeker een contactaanvraag heeft gedaan. Deze informatie kunnen we gebruiken om contact op te nemen.
 • Wij mailings willen versturen naar een specifieke groep in een bepaald segment. Dit kunnen mailings zijn voor workshops of relevante updates op de website.
 • Wij onze algemene nieuwsbrief willen versturen.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?

Bij Marketing Guys maken we gebruik van diverse softwarepakketten die onze dienstverlening verbeteren. De cookies zijn first- en third party. Bekijk hier onder de verdere specificatie per product:

Act-On Beacon
Act-On marketing automation software gebruiken wij om diverse informatie te kunnen achterhalen.  Het gaat hier om informatie van de gebruiker opgenomen in elektronische communicatie, bijgevoegde documenten, formulieren, nieuwsbrieven, enquêtes en documenten.  Hoewel Act-On zelf eigenaar is van de opslag van gegevens, databases en de Act-On website, behoudt u zelf alle rechten tot uw gegevens. Alle gebruikersgegevens worden opgeslagen in onze eigen persoonlijke en beveiligde omgeving. De gegevens gebruiken wij voor interne doeleinden om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Welke gegevens verzamelen we via Act-On?
Act-On maakt gebruik van technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts, om trends te analyseren, het bijhouden van de bewegingen van gebruikers over de hele website en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Welke gegevens verzamelen we dan via Act-On?

 • Volledige naam
 • Bedrijf
 • Website
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van Act-On.

Google Tag Manager
Met Google Tag manager kunnen we al onze tools beheren en aanpassen. Bekijk hier de policy van Google omtrent Google Tag Manager. De volgende tools worden ingeladen via Google Tag Manager:

Google Analytics
Via Google Analytics verzamelen wij gegevens van onze bezoekers en hun surfgedrag. De informatie wordt verzameld via ‘trackingcookies’, waarmee we kunnen zien hoe bezoekers de website gebruiken via diverse rapporten. De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de gegevens zijn wij in staat eventuele wijzigingen aan de website te doen om onze bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Informatie aan derden & privacybeleid Google Analytics
Indien noodzakelijk kan Google worden verzocht de informatie aan derden te verschaffen, dit zijn zij wettelijk verplicht. Wij hebben hier zelf geen invloed op. We raden je aan het algemene privacybeleid van Google door te nemen voor meer informatie. Daarnaast adviseren we je het privacybeleid gericht op Google Analytics  door te lezen.

Sociale media buttons: Twitter, Google plus, Linkedin, Facebook
Op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social media-kanalen zelf en cookies worden meegestuurd. Deze cookies onthouden of je ingelogd bent. Om er zeker van te zijn wat er exact me je gegevens gebeurt, raden we je aan de privacyverklaringen van FacebookTwitterGoogle+ en LinkedIn te bekijken.

Visual Website Optimizer
Visual Website Optimizer (VWO) gebruiken wij om het (klik-)gedrag van onze bezoekers te kunnen volgen door middel van bijvoorbeeld A/B testing. Deze informatie geeft ons inzichten in verbeterpunten voor de website. VWO gebruikt cookies om campagnes en informatie voor de gebruiker te volgen. Daarnaast worden er cookies bijgehouden van de variant (A/B-test) die een gebruiker heeft bekeken, worden doelen bijgehouden en of een bezoeker deel uitmaakt van de campagne.

VWO gebruikt de volgende cookies om gebruikers en campagne-informatie bijhouden:
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID: deze cookie wordt gegenereerd wanneer een doel wordt ingesteld.
_vis_opt_test_cookie: dit is een tijdelijke cookie gegenereerd om te detecteren of de cookies zijn ingeschakeld in de browser van de gebruiker.
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi: deze cookie wordt gegenereerd wanneer gebruikers een bepaalde combinatie te bereiken (afhankelijk van instelling).
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude: deze cookie wordt gegenereerd wanneer een gebruiker van een campagne is uitgesloten.
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split: deze cookie wordt gegenereerd tijdens een Split URL-test.
_vis_opt_s: deze cookie detecteert of de gebruiker nieuw is of terugkeren naar een bepaalde campagne.
_vis_opt_out: deze cookie geeft aan dat de bezoeker geen onderdeel is van de campagne.
_vwo_uuid: deze cookie zorgt ervoor dat een bezoeker altijd dezelfde versie wordt geserveerd bij elk bezoek aan een campagne pagina en om de segmentatie van gegevens (voor rapporten segmentatie) te sturen. Hiermee kunnen wij bezoeken en conversies nauwkeurig bijhouden.

Note: alle cookies met uitzondering van de _vis_opt_test_cookie vervallen in 100 dagen.

VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website van Marketing Guys zijn er diverse verwijzingen (links) naar andere websites te vinden. Wij willen je benadrukken dat als je de website van Marketing Guys verlaat, je geen beroep kunt doen op onze privacyverklaring. Bekijk daarom goed de verklaring van de website die je bezoekt via Marketingguys.nl & Marketingguys.eu.

Bewaartermijn & en veilige gegevens
De website van Marketingguys.nl & Marketingguys.nl & Marketingguys.eu is goed beveiligd om persoonsgegevens te kunnen beschermen tegen openbaarheid. De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor onze doeleinden. Indien de gegevens niet meer toepasbaar zijn dan worden deze verwijderd.

Wijziging van de privacyverklaring
Marketing Guys behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kun je vinden op de website van Marketing Guys.

Vragen over onze cookiemelding of jouw privacy?
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens aan derden en geven niets uit handen. Mocht je meer willen weten dan kun je ons altijd een mail sturen en geven we inzicht in de data die we over jou hebben, dat kan via info@marketingguys.nl.

Copyright © Marketing Guys | 2017 | Algemene voorwaarden

 

Menu